Disclaimer

Disclaimer keukenfabrikant.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van keukenfabrikant.nl
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Op het gebruik van deze website en alle daartoe behorende webpagina’s, alsmede interne en externe links naar andere pagina’s, is deze disclaimer van toepassing. Door contact te leggen en te houden met de website stemt de Gebruiker in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij keukenfabrikant.nl.

De informatie op de website Keukenfabrikant.nl wordt gepubliceerd op basis van bij de beheerder van Keukenfabrikant.nl bekende gegevens. Keukenfabrikant.nl noch de beheerder van Keukenfabrikant.nl kan echter instaan of aanvaardt aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, dan wel of de informatie geschikt is voor een bepaald doel.

Keukenfabrikant.nl streeft er naar de website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates etc..

De inhoud van Keukenfabrikant.nl kan wijzigen, alsmede verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Keukenfabrikant.nl bevatten. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van Keukenfabrikant.nl en te goeder trouw geselecteerd.

Keukenfabrikant.nl noch haar eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de externe sites of bronnen.

Keukenfabrikant.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen die na het aanklikken van externe links bezocht worden door de gebruiker.

Keukenfabrikant.nl noch haar uitgever kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies op bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van keukenfabrikant.nl welke internationaal wordt beschermd door wetten en regels.
Het is niet toegestaan onderdelen van keukenfabrikant.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
Gebruik van de content op keukenfabrikant.nl, anders dan hierboven beschreven, dient toestemming voor te worden gevraagd, alvorens de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te publiceren. Toestemming hiertoe dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar keukenfabrikant.nl, mits de omschrijving hiervan gerelateerd is aan het onderwerp van de pagina waarna u verwijst.
Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website zo in te richten dat een internetgebruiker de Website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.
Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website zo in te richten dat de onderhavige disclaimer niet direct of niet volledig zichtbaar wordt.

Op de website en het gebruik hiervan is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het dichtstbijzijnde arrondissement gezien vanuit de standplaats van keukenfabrikant.nl of haar uitgever.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de disclaimer regelmatig na te zien in hoeverre zij hiermee nog akkoord is.